360º Omgevingswet

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 12-07-2020 20:31:58

 In de digitale 360º Overheid-omgeving van de Producten- en dienstencatalogus en Zaaktypecatalogus voor de Omgevingswet, is het concept voor de 'zaaktypecatalogus Omgevingswet' beschikbaar. Elke overheidsorganisatie die de Omgevingswet invoert, wordt van harte uitgenodigd bij te dragen aan verbetering van deze zaaktypecatalogus voor de Omgevingswet. Een toelichting op deze versie van de zaaktypecatalogus en een instructie over hoe u uw opmerkingen kunt doorgeven, leest u hier

Het uitwerken van de Producten- en Dienstencatalogus voor de Omgevingswet is een forse opgave die, anders dan de zaaktypecatalogus, in hoge mate wordt beïnvloed door de wetgeving (wet, algemene maatregelen van bestuur, ministriële regelingen en - op decentraal niveau - verordeningen, (omgevings)plannen en projectbesluiten). Het afbakenen, benoemen en beschrijven van producten en diensten die voortkomen uit de Omgevingswet is daarom veel meer fluïde dan het afbakenen, benoemen en beschrijven van zaaktypen. De beschrijving van producten en diensten (dit geldt zowel voor eindproducten die door 'klanten' van de overheid kunnen worden besteld, als halffabricaten die overheden bij elkaar bestellen) zal continu moeten 'meebewegen' met  de wetgeving die is vastgesteld of - via ontwerpbesluiten - mogelijk zal worden vastgesteld. De producten- en dienstencatalogus voor de Omgevingswet volgt deze ontwikkeling en zal - daarom - nog geruime tijd 'instabiel' zijn. Op dit moment (zomer/najaar 2019) wordt hard gewerkt aan het verwerken van de Invoeringswet en de voorhangversie van het Invoeringsbesluit in met name de Producten- en Dienstencatalogus.


  Producten en diensten

Beschrijvingen van de producten en diensten van Gemeente …, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Omgevingsdienst …, Provincie …, Veiligheidsregio … en Waterschap …. Meer gedetailleerde informatie (zoals kosten, levertijd, et cetera) van deze producten en diensten kan worden geraadpleegd door in te loggen (alleen voor medewerkers, klanten/opdrachtgevers van deze organisaties).

  Overeenkomsten 

Als overheidsorganisaties besluiten samen te werken voor het uitvoeren van hun taken binnen een bepaald domein, maken zij daarover afspraken die doorgaans worden vastgelegd in (dienstverlenings)overeenkomsten. Zulke overeenkomsten worden bijvoorbeeld gesloten voor belastingsamenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. Steeds vaker worden ook binnen één overheidsorganisatie dergelijke afspraken gemaakt; denk aan de dienstverleningsovereenkomst (SLA) van een afdeling ICT met de rest van de organisatie, waarin bijvoorbeeld wordt afgesproken op welke tijden de helpdesk bereikbaar is, welke oplostijden gelden voor verstoringen, et cetera. Hier treft u de overeenkomsten van Gemeente …, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Omgevingsdienst …, Provincie …, Veiligheidsregio … en Waterschap …. Omdat deze de afspraken tussen twee (of meer) partijen vastleggen, kan het zijn dat u eerst moet inloggen om de overeenkomst(en) te kunnen inzien die op u(w organisatie) van toepassing is/zijn.

[  Overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties voeren belangrijke maatschappelijke taken uit door wet- en regelgeving op te stellen en/of uit te voeren.

  Zaaktypen

Gemeente …, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Omgevingsdienst …, Provincie …, Veiligheidsregio … en Waterschap … werken zaakgericht. Door het geven van inzicht in de zaaktypen waarmee deze organisaties hun producten en diensten voortbrengen, kunnen klanten/opdrachtgevers, ketenpartners en Gemeente …, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Omgevingsdienst …, Provincie …, Veiligheidsregio … en Waterschap … hun processen op elkaar afstemmen.

  Taken

Klanten - burgers, bedrijven, instellingen - van overheidsorganisaties hebben rechten en plichten. Deze zijn beschreven in wet- en regelgeving, die ook bepaalt dat bepaalde (soorten) overheidsorganisaties de taak hebben die rechten - na toetsing - in te willigen of de naleving van plichten te controleren en - indien nodig - te handhaven. Gemeente …, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Omgevingsdienst …, Provincie …, Veiligheidsregio … en Waterschap … {1} verantwoordelijk voor de uitvoering van dit soort taken. Deze kunnen zijn ondergebracht in verschillende takenpakketten. Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt naar het soort taak: bijvoorbeeld het opleggen van voorschriften (regulering) of het bewaken van naleving van wet- en regelgeving (toezicht).

  Wet- en regelgeving

Nagenoeg al het handelen van overheidsorganisaties komt voort uit wet- en regelgeving. Daarin staat omschreven welke (soorten) overheidsorganisaties verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van specifieke taken. Deze 360º-omgeving maakt de samenhang inzichtelijk tussen een overheidsorganisatie, de taken die die organisatie op grond van wet- en regelgeving moet uitvoeren, de producten en diensten waarmee aan die taken invulling wordt gegeven en de processen (zaaktypen) waarmee die producten en diensten worden voortgebracht.

  Deskundigheid

Voor de uitvoering van de - wettelijke - taken moeten medewerkers over adequate deskundigheid beschikken. In een aantal domeinen, denk de zorg of het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving, is daarvoor zelfs landelijke wet- en regelgeving opgesteld. Maar ook in domeinen waarvoor geen landelijke normen zijn opgesteld, is vrijwel altijd sprake van een behoefte om de vereiste deskundigheid van medewerkers te beschrijven en bewaken.

Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 12-02-2016 01:00:00
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.