TZ05 - Toezichtsprogramma

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 17-12-2019 11:43:07


Productcode
TZ05
Productnaam
Toezichtsprogramma
Soort taak
Toezicht  
Omschrijving

Het vaststellen van de frequentie voor routinematig toezicht. 

Beoogd resultaat
Toelichting
 1. Het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de Arbeids-omstandighedenwet, en het bestuur van de veiligheidsregio werken gezamenlijk het toezichtplan uit in toezichtprogramma’s voor routinematig en niet-routinematig toezicht op een Seveso-in-richting.
 2. Een toezichtprogramma vermeldt ten minste de frequentie waarmee routinematig toezicht wordt gehouden. De frequentie waarmee routinematig toezicht wordt gehouden, is:
  • voor hogedrempelinrichtingen: ten minste eenmaal per jaar; en
  • voor Seveso-inrichtingen die geen hogedrempelinrichtingen zijn: ten minste eenmaal per drie jaar.
 3. Het tweede lid, tweede zin, is niet van toepassing als een toezichtprogramma is vastgesteld op grond van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen, die ten minste is ge-baseerd op:
  • de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu;
  • gegevens over de naleving van paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
  • als dat passend is: bevindingen van het houden van toezicht op de naleving van andere wette-lijke voorschriften dan die in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Leverbaar door

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Provincie …  
Veiligheidsregio …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

  

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 17-12-2019 11:40:24
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.