TZ07 - Doormelding ongewoon voorval

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 18-12-2019 19:45:29


Productcode
TZ07
Productnaam
Doormelding ongewoon voorval
Soort taak
Toezicht  
Omschrijving

Informeren van het andere bevoegde gezagen bij een ongewoon voorval

Beoogd resultaat

Het zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken van die gevolgen, het voorkomen dat het voorval verergert, voortduurt of zich herhaalt, en het wegnemen van de oorzaak van het voorval.

Toelichting

Het bevoegd gezag dat wordt geïnformeerd over een ongewoon voorval, geeft van dat voorval, de daarover verstrekte gegevens en de getroffen of voorgenomen maatregelen onverwijld kennis aan:

  1. de burgemeester van de gemeente waarbinnen dat voorval zich voordoet, of als de nadelige gevolgen van dat voorval gemeenteoverstijgend zijn, aan de voorzitter van de veiligheidsregio waarbinnen dat voorval zich voordoet,
  2. de beheerder van een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, als het voorval verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam veroorzaakt of de doelmatige werking van een zuiveringtechnisch werk belemmert,
  3. de Inspectie Leefomgeving en Transport, en
  4. andere bestuursorganen of overheidsdiensten, die belang hebben bij een onverwijlde kennisgeving.
Leverbaar door

Gemeente …  
Ministerie van Defensie  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Provincie …  
Waterschap …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

7 - Incidentmelding behandelen]     

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 18-12-2019 16:34:02
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.