ME04 - Beschikking omgevingsvergunning meer activiteiten

Laatst gewijzigd door Joey Kortram op 06-12-2019 16:53:12


Code
ME04
Naam
Beschikking omgevingsvergunning meer activiteiten
Betreft activiteitsoort

Milieubelastende activiteit  

Nadere specificatie

Voor zover het niet gaat om: 

  1. het aanleggen en of het exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opsporen of winnen van aardwarmte, tenzij dit als die activiteit een andere activiteit die onderdeel is van de aanvraag functioneel ondersteunt; of
  2. het aanleggen en of het exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opslaan van stoffen, tenzij dit als die activiteit een andere activiteit die onderdeel is van de aanvraag functioneel ondersteunt,

en een of meer andere activiteiten

Betreft activiteit

098 - Milieubelastende activiteit: Exploiteren van mijnbouw  

Conditie

Voor zover deze activiteit niet plaatsvindt op: 

  • civiele explosieaandachtsgebieden genoemd in bijlage IX, onder D, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd: de gebieden en de gebieden rondom die locaties, of;
  • een militair terrein of een terrein met een militair object genoemd in bijlage XIV, onder A, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
Bevoegd gezag
Minister van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
(Wettelijke) grondslag

Art. 5.11, lid d, onder 1° Omgevingswet, juncto art. 4.10, lid 2 Omgevingsbesluit, juncto art. 4.10, lid 1, onder a Omgevingsbesluit, juncto art. 3.321, lid 1 Besluit activiteiten leefomgeving, juncto art. 3.220 Besluit activiteiten leefomgeving, juncto art. 4.15, lid 4 Omgevingsbesluit, juncto art. 4.11, lid 1, onder b, onder 3°, juncto art. 5.28, onder b Besluit kwaliteit leefomgeving, juncto art. 5.150, lid 1 Besluit kwaliteit leefomgeving

Wettelijke termijn
182
Termijn servicenorm
182
Variant hoort op Uniforme productnamenlijst
Nee
Zaaktype

Overzicht Bijdrage-varianten Bijdrage-varianten zijn varianten van andere producten die optioneel - net als Onderdelen - een bijdrage kunnen leveren aan deze variant. Denk aan een specialistisch advies dat in specifieke situaties nodig is voordat een vergunning kan worden verleend, of een individuele studietoeslag als onderdeel van een bijstandsuitkering. Kenmerkend is dat Bijdrage-varianten elders in de producten- en dienstencatalogus als zelfstandige varianten van een product zijn gedefinieerd, maar hier als bouwsteen / halffabrikaat worden gebruikt voor het produceren van deze variant van een product. Bijdrage-varianten zijn, net als Onderdelen, kostprijsverhogende elementen van een variant. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Bijdrage-varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Bijdrage-varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.2
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.