1 - Advies verstrekken

Laatst gewijzigd door Mark van den Broek op 21-11-2019 10:10:35


Identificatie
1
Omschrijving
Advies verstrekken
Omschrijving generiek
Advies verstrekken (formeel)
Afbeelding

Categorie
Adviseren
Doel

Eén of meer (aan)vragen en/of plannen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving 

  • toetsen aan geldende regelgeving, en/of
  • toetsen aan (vastgesteld) beleid, en/of
  • verifiëren of de gevolgen van die (aan)vragen en/of plannen voor het beheergebied van de zaakbehandelende organisatie in voldoende mate zijn geborgd

en de resultaten daarvan kenbaar maken aan de aanvrager van het advies, of - indien het advies ongevraagd wordt verstrekt - de belanghebbenden bij het advies.

Aanleiding

Een (andere) overheidsorganisatie behandelt één of meer (aan)vragen en/of plannen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De zaakbehandelende organisatie

  • is op grond van regelgeving formeel om advies gevraagd of heeft op grond van regelgeving het recht ongevraagd te adviseren, of
  • is op grond van diens expertise - zonder dat daartoe op grond van regelgeving enige verplichting bestaat - om advies gevraagd.
Toelichting

De beoordeling van de (aan)vragen en/of plannen vindt plaats op grond van in regelgeving omschreven bevoegdheden (bijvoorbeeld: de zaakbehandelende organisatie wordt daarin genoemd als te raadplegen adviseur), of - als die grondslag niet aanwezig is - met een expliciet beroep op de deskundigheid van de zaakbehandelende organisatie door één of meer belanghebbenden bij de (aan)vragen / de plannen. Het resultaat van de beoordeling - het door de zaakbehandelende organisatie verstrekte advies - is om die reden niet vrijblijvend: het niet overnemen van het oordeel van de zaakbehandelende organisatie zal moeten worden gemotiveerd door de aanvrager van het advies. Het niet volgen van het uitgebrachte advies kan (later) leiden tot het indienen van een zienswijze, het instellen van bezwaar of beroep of tot (een verzoek om) handhaving, zowel door de zaakbehandelende organisatie als door andere belanghebbenden. 

Het verstrekken van een richtinggevend, maar vrijblijvend advies, is een zaak van het zaaktype 'Advies verstrekken (informeel)'.

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Aanvragen
Onderwerp
Advies (formeel)
Handeling behandelaar
Verstrekken
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
28
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
14
Opschorting / aanhouding mogelijk
Nee
Opschorting / aanhouding toelichting
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
In overleg met de aanvrager van het advies; verlenging van de behandeltermijn zal in de regel gepaard moeten gaan met een verlenging van de beslistermijn in de zaak waaraan het uit te brengen advies een bijdrage levert.
Verlengingstermijn
Trefwoorden
Classificatiecode archivering
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst
Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
14128451
Domein broncatalogus
GEM
Identificatie zaaktype in broncatalogus
1
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Advies verstrekken
Bronzaaktypelink
ZKT_B9KWmMqZySz89
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

1 - Advies verstrekken  , 4 - Controle uitvoeren  , 6 - Handhavingsverzoek behandelen  , 9 - Melding activiteit behandelen  , 10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen  , 11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen  , 16 - Bezwaar behandelen  , 90 - Advies verstrekken (informeel) - VERVALLEN  

Tags:
Gemaakt door Mark van den Broek (Admin) op 14-08-2017 11:13:47
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 8.4.4
De inhoud is ontwikkeld door in.spiratie.nl in opdracht van UIVO-I Werkpakket 2 - Ketenprocessen